W zakresie doradztwa podatkowego m.in.:

 • udzielam porad i wyjaśnień oraz sporządzam opinie w sprawach podatkowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej,
 • sporządzam zażalenia, odwołania, skargi, zastrzeżenia, wnioski (np.: wnioski o ulgi podatkowe – raty, umorzenia, odroczenia, w tym dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis) oraz inne pisma,
 • reprezentuję Klientów przed organami administracji publicznej (np.: naczelnikiem urzędu skarbowego, dyrektorem izby skarbowej, wójtem, burmistrzem, samorządowym kolegium odwoławczym),
 • reprezentuję Klientów przed sądami administracyjnymi w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych (WSA, NSA),
 • sporządzam i opiniuję umowy,
 • prowadzę audyt podatkowy mający na celu dokonanie oceny rozliczeń podatkowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wskazanie propozycji rozwiązań zmierzających do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości,
 • dokonuję analizy sytuacji prawno-podatkowej podmiotów, celem optymalizacji zobowiązań podatkowych,
 • sporządzam wnioski o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (ORD-IN),
 • sporządzam informacje, zeznania i deklaracje podatkowe (np.: PIT, CIT, VAT, PCC, SD),
 • sporządzam wnioski o zwrot podatku od towarów i usług z tytułu nabycia materiałów budowlanych (VZM),
 • sporządzam dokumentację cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • zajmuję się zwrotem nadpłaconego podatku dochodowego z zagranicy,
 • zajmuję się zwrotem podatku VAT z zagranicy (VAT-REFUND).

 

Informacje

Kancelaria czynna:

poniedziałek
8.00 - 18.00

wtorek - piątek
8.00 - 16.00

Konsultacje w innych dniach lub godzinach możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

uslugi1

uslugi2